Each of us carries our own baggage of memories and they are leave own imprint on our memory and on our clothes. The energy of some memories is light and airy, while others weigh us down from day to day …

Mixed media painting “Old memories”, from “Cloud sky” series

Perhaps you have noticed what kind of relief appears after taking a shower, as if you are washing away negative energy from yourself and it becomes much easier for you? Also with the clothes we wear. We associate some clothes with some events, and for some reason we do not want to wear something. This is a painting about time, about memory and about the fact that sometimes you just need to wash away the negative energy from our shirts!

This painting was done in several steps and at different stages it felt completely different! When I first created the structure of the shirts, there was an amazing feeling of lightness, as if it were clean clothes without its own history. In the process of creation – there was a period of memories, experiences of certain moments in life … But, as a person who loves shirts very much, I needed their cleanliness! And now, the painting is over! Feels like it is extraordinary – it has a beginning, there is a story, there is a struggle and there is a feeling of victory and lightness!

The work combines favorite shades of blue, a sense of romanticism and some notes of the east with their magnificent sky landscapes in the anime style. It is definitely something to love, contemplate and every time see in a new way!

ABOUT COLLECTION
The basis of this symbolically philosophical series were the motives of the “Jonathan Livingston Seagull” novella and the personal experience of the artist and her search of life meaning.
The leitmotif of the collection is reflections on the universe, the fate of human in this world and the meaning of life. The images we are accustomed to are combined with elements of surrealism, and in the image of a bird the viewer can see the person and his soul. The wanderings of the seagull on the sky canvases immerse in reflection on the eternal questions of existence.

The idea that is embedded in each work does not have a single interpretation that gives the viewer the freedom to stay with their own perception of the paintings.

The series of paintings is made in a mixed technique using acrylic and textural paste – a combination of love for sculpture with elements of traditional painting.


Shop Now
Кожен з нас несе свій багаж спогадів і вони залишають свій відбиток у нашій пам’яті та на наших речах. Енергетика одних спогадів є легкою та повітряною, інших – обтяжує нас день у день.

Картина в змішаній техніці “Старі спогади”, колекція “Небо в хмарах”

Можливо, ви помічали яке полегшення з’являється після прийняття душа, начебто ви змиваєте негативну енергетику і вам стає значно легше? Також і з речами, які ми носимо. Одні речі асоціюються у нас із якимись подіями, а інші нам чомусь не хочеться носити. Це картина про час, про пам’ять і про те, що іноді слід змити негативну енергетику з наших сорочок!

Ця картина писалася в кілька етапів і на різних етапах відчувалася зовсім інакше! Коли я тільки створювала структуру сорочок, було надзвичайне почуття легкості, ніби це був чистий одяг без своєї історії. У процесі створення – був період спогадів, переживань певних моментів у житті… Але як людина, яка дуже любить сорочки, мені потрібна була їхня чистота! І ось картина закінчена! За відчуттям, вона надзвичайна – у ній є початок, є історія, є боротьба та є почуття перемоги та легкості!

У роботі поєднується улюблені блакитні відтінки, почуття романтизму та якісь нотки сходу з їхніми чудовими небесними ландшафтами у стилі аніме. Це безперечно щось, що можна любити, споглядати і бачити по-новому!

ПРО КОЛЕКЦІЮ
В основу цієї символічно філософської серії лягли мотиви повісті-притчі “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон” та особистий досвід художниці і її пошук сенсу життя.

Лейтмотивом серії є роздуми на теми Всесвіту, долі людини в цьому світі та сенсу її життя. Звичні нам образи поєднуються з елементами сюрреалізму, а в образі пташки глядач може побачити саму людину та її душу. Мандри чайки на небесно-морських полотнах занурюють у роздуми про одвічні питання буття.
Ідея, яка закладена в кожній роботі, не має єдиного трактування, що надає глядачеві свободу залишитися зі своїм власним сприйняттям картин.

Серія картин виконана у змішаній техніці з використанням акрилу та текстурної пасти – це поєднання любові до скульптури з елементами традиційного живопису.Old-memories_small

IMG_20210723_102002

IMG_20210723_100823


white-wall-living-room-with-sofa

IMG_20210723_101128

OldMemories_closeup

Original seascape paintings for sale by Ukrainian artist Anna Ponomarenko
  • No products in the cart.